TERMES I CONDICIONS / AVIS LEGAL

PREVI

Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) dóna un servei, per mitjà de les seves planes web o plataforma, de venda d’entrades d’esdeveniments per promotors gestionant en el seu nom i pel seu compte la distribució de les mateixes i de compra d’entrades d’aquells esdeveniments a altres Usuaris. Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) actua com intermediària i sempre quedarà al marge de la relació contractual que es pugui establir entre els promotors i els Usuaris que adquireixen les seves entrades. Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) com a distribuïdora d’entrades, retornarà el preu de l’entrada per cancel·lació o en els casos en els quals la promotora de l’esdeveniment ho autoritzi expressament. Donarem resposta als assumptes relacionats amb el pagament.

Les condicions d’entrada es podran trobar a les seves planes web, en concret, a la fitxa de cada esdeveniment, aquestes hauran de ser acceptades per poder continuar amb l’adquisició de les entrades.

Aquestes condicions generals es complementen amb les condicions de cada organitzador i, en cas de discrepància, regiran les condicions particulars de l’espectacle.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús de les planes web www.redtkt.com, www.redtkt.es, així com en el cas que aquesta plataforma de venda estigui ubicada en un altre lloc web.

La plataforma de venda online és titularitat de la societat Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) el domicili de la qual es troba al carrer Àlaba 140, baixos 3ª, 08018 Barcelona i el CIF de la qual és B-66255993. Constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura púbica i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 44230, Fulla B-450319 i Foli 76.

CONSULTES:

Telèfon +34 933010090
E-mail de contacte info@redtkt.com
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00 (GMT + 1)

En alguns casos és possible que l’equip de Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) hagi de posar-se en contacte amb el promotor del qual es tracti per a recopilar tota la informació que consideri necessària amb l’objectiu de resoldre el dubte o consulta plantejada, per la qual cosa la resposta pot ser no immediata.

2. COMPRA D’ENTRADES

2.1 CONDICIONS

La venda d’entrades s’entén realitzada al nostre domicili social i la compra d'entrades implica l’acceptació de les condicions generals d’ús aquí descrites i les condicions particulars de l’esdeveniment del qual es tracti en el moment de la compra.

La llengua de contractació és la seleccionada en el moment d’entrar a les planes web, tot i que es podrà modificar en qualsevol moment seleccionant l'idioma desitjat a la part superior dreta de la web.

El comprador ha de tenir com a mínim 18 anys i capacitat legal per comprar.

L’Usuari accepta que la legislació aplicable és l’espanyola.

El document en el qual el comprador accepta les condicions s’arxiva al nostre sistema informàtic fins que esdevé l’esdeveniment.

Tantmateix, el comprador també té accés a ell i pot imprimir-ho i/o guardar-ho al seu sistema. Les presents condicions generals de contractació passaran a formar part del contracte en el moment d’acceptació per part del client.

2.2 COM COMPRAR ENTRADES

Per accedir al servei de compra d’entrades, és precís seleccionar l’esdeveniment al qual es vol assistir. Un cop seleccionat, l’usuari haurà de procedir a un registre dintre de la web de Redtkt, introduint el seu e-mail i la clau que apareixerà a la pantalla. A continuació, rebrà un e-mail que conté un enllaç per mitjà del qual tindrà que completar el registre introduint les dades obligatòries.

Un cop hagi finalitzat, ja disposarà d’un compte a Redtkt. Si l’Usuari ja té un compte únicament haurà d’anar a “Iniciar sessió” i no haurà de passar de nou pel procés de registre.

L’usuari haurà de seleccionar el nombre d’entrades que desitgi comprar i introduir el nom dels titulars de les mateixes. El primer titular que figura a les entrades és el titular del compte de Redtkt amb el qual l’usuari hagi accedit però és possible canviar les dades del primer titular si les entrades no són per l’usuari titular del compte.

Per seguir amb el procés i pagar les entrades l’usuari haurà d’acceptar les condicions particulars d’entrada concretes per l’esdeveniment o espectacle escollit. És imprescindible que l’usuari les llegeixi detingudament; cada esdeveniment té les seves pròpies condicions (instruccions d’accés, menors, restriccions, horaris…), ja que no sempre són les mateixes.

A continuació, l’usuari serà redirigit a una pasarel·la de pagament segur en la qual haurà d’introduir les dades de la seva targeta de crèdit o dèbit. Un cop completat el pagament, l’usuari rebrà les seves entrades per e-mail i també estaran disponibles al seu compte de Redtkt.

Les entrades s’enviaran en format PDF per a què puguin ser impreses. És indiferent que s’imprimeixin en color o en blanc i negre, però l’Usuari sempre ha d’assegurar-se que la impressora té suficient tinta per què es puguin llegir les seves dades i per a què els codis que apareixen a l’entrada puguin ser escanejats a l’accés del recinte. En qualsevol cas l’Usuari pot imprimir les entrades des d’un dispositiu mòbil, sempre que els codis siguin suficientment visibles perquè el personal de l’Organització els pugui escanejar per a comprovar la seva validesa.

3. ACCÉS A L’ESDEVENIMENT

L’usuari haurà d’identificar-se amb el seu DNI o passaport en el cas que el personal de la sala o de l’Organització de l’esdeveniment així ho demani ja sigui per a comprovar la titularitat de l’entrada, que és personal i intransferible, o bé, per a comprovar que l’edat de l’usari es correspon amb l’edat mínima permesa per poder accedir al recinte.

L’usuari que hagi adquirit l’entrada podrà accedir al recinte en el qual se celebri l’esdeveniment entregant l’entrada impresa al personal de la sala o al personal de l’Organització de l’esdeveniment. Un cop entregada l’entrada serà escanejada per a comprovar la seva validesa.

El recinte i/o l’Organitzador podrà denegar l’accés en cas d’incompliment per part de l’usuari de qualsevol dels termes i condicions de l’esdeveniment.

L’entrada o entrades s’emeten d’acord amb les normes i regulacions del recinte i de l’Organitzador de l’esdeveniment. Les condicions particulars d’entrada (en les quals s’inclouen, entre d’altre tipus d’informacions, instruccions d’accés, horaris, restriccions pel que fa a l'entrada de menjar i beguda, restriccions per motiu d’edat mínima, etc.) estaran a disposició de l’usuari a la web de Redtkt juntament al seu esdeveniment corresponent durant el procés de compra i hauran de ser acceptades per l’Usuari si es vol seguir amb l’adquisició de les entrades.

La infracció de qualsevol d’aquestes normes, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret al recinte o a l'Organitzador de l’esdeveniment a expulsar l’usuari del recinte.

L’exercici del dret d’admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés a l’usuari portador de l’entrada per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.

A l’entrada als recintes, el públic pot estar subjecte a un registre segons la Llei.

No està permesa l’entrada d’objectes que puguin ser considerats perillosos per l’Organització o estiguin prohibits per la normativa vigent.

L’Organització podrà denegar l’accés o expulsar dels recintes al portador de l’entrada en cas d’incompliment de les indicacions del personal de l’Organització, així com en cas de què pugui, raonablement, presumir-se que s’haig de crear una situació de risc o perill pel mateix portador o altres assistents o per estats d’intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que puguin causar lesions a tercers o danys a béns.

4. L’ENTRADA

Les entrades han d'imprimir-se correctament.

La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb fins publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals i/o sortejos) associats al posseïdor de l’entrada o tercers excepte quan s’obtingui l’autorització fefaent i per escrit de l'Organitzador.

Aquestes conductes són rastrejades per un equip a internet.

L’Organitzador denegarà l’accés al recinte al portador de l’entrada si aquesta es troba incompleta, esmendada, trencada o amb indicis de falsificació.

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida als punts de venda oficials.

Redtkt o l’Organització de l’esdeveniment/concert / espectacle no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

5. MENORS

Les entrades de menors es regulen en les comunitats autònomes i varien d’unes a altres. VEURE LES CONDICIONS PARTICULARS DE L’ESDEVENIMENT.

Durant la seva estança al recinte, l’acompanyant (pare, mare o tutor) serà responsable de qualsevol acció que el menor realitzi, així com per acompanyar-lo, en el seu cas, fora del mateix als horaris legals estipulats.

En tot moment tant l’acompanyant com el menor hauran de portar el seu DNI o passaport per si fos requerit per part del personal de l’Organització per acreditar la seva identitat. En el cas d’estrangers, aquests hauran d’aportar els documents oportuns del seu país d’origen.

6. ANUL·LACIONS, DEVOLUCIONS O CANVIS

Un cop adquirida l’entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. Això no obstant, l’usuari pot exercitar el dret al desistiment durant 14 dies naturals després de la compra sempre que hagi comprat l’entrada amb una antelació mínima de 30 dies naturals a l’esdeveniment.

La impossibilitat d’assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d’un error al realitzar la compra de les entrades no són motiu que permetin la seva devolució.

Els viatges, allotjaments o prestacions de qualsevol tipus en relació amb l'esdeveniment que hagi contractat l'Usuari pel seu compte corren del seu propi compte i risc. Ni Redtkt (Apliaciones Únicas S.L.) ni l'Organitzador de l'esdeveniment assumiran cap tipus de responsabilitat per qualsevol pèrdua del dret de gaudi o despesa perduda.

No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació de l'esdeveniment a causa de males condicions climatològiques, desastres naturals, tancament de l'espai aeri espanyol o altres causes de força major no imputables a l'Organitzador.

No es retornarà l'import de l'entrada en cas de cancel·lació de l'esdeveniment a causa de la suspensió o la modificació que es produeixi un cop començat l'espectacle o l'activitat i siguin degudes a causes fortuïtes o de força major.

En cas de cancel·lació, l'adquirent de l'entrada podrà sol·licitar el reemborsament de la mateixa en un termini no superior a catorze dies des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l'organitzador.

En el supòsit de cancel·lació o canvi de data d'un espectacle Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) posarà tots els mitjans al seu abast per comunicar la cancel·lació en quant rebi la corresponent autorització de l'Organitzador.

Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la recepció per part del comprador de la confirmació de compra de les entrades tals com canvi de dates, local, artistes, cancel·lació de l'esdeveniment, etc. competen únicament a l'Organitzador de l'esdeveniment.

Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) davant de qualsevol cancel·lació o canvi es compromet a enviar un e-mail a l'usuari a la direcció que hagi indicat al formulari de registre informant sobre la dita cancel·lació o canvi, publicar-ho al lloc web tan aviat com en tingui coneixement i, en cas que es decideixi procedir a la devolució de l'import per cancel·lació, informar a l'usuari sobre el procediment que es portarà a terme per la devolució.

Les entrades es venen sense perjudici del dret de l'Organitzador a modificar o variar el programa per fets o circumstàncies alienes, raonablement, a la seva voluntat.

Això no suposa cap tipus de disminució dels drets dels consumidors, que romandran inalterats.

7. CONSULTES

Per resoldre qualsevol tipus de dubte respecte a la compra d'entrades o un esdeveniment disponible als llocs web l'usuari pot contactar amb l'equip de Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) per via telefònica o per mitjà d'e-mail. És aconsellable optar per la via electrònica per agilitzar el procés. En alguns casos és possible que l'equip de Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) hagi de posar-se en contacte amb l'Organitzador del qual es tracti per a recopilar tota la informació que consideri necessària amb l'objectiu de resoldre el dubte o consulta plantejada.

8. PROTECCIÓ DE DADES, DRET DE LA IMATGE I VÍDEO VIGILÀNCIA

En determinats casos, com anul·lacions, Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) facilitarà les dades de l'usuari als organitzadors perquè se li pugui comunicar els canvis, resoldre incidències concretes, etc. Amb l'acceptació de les presents condicions accepta dita cessió.

En el cas que es facilitin dades de tercers, el titular del compte de Redtkt és responsable d'haver informat i haver obtingut el consentiment per tractar les dades d'un tercer i actuar en el seu nom.

L'usuari que vulgui adquirir entrades d'algun esdeveniment disponible als nostres llocs web o plataforma haurà d'introduir dades bancàries i de caràcter personal en una pasarel·la de pagament per completar el procés de compra. Aquestes dades bancàries són utilitzades per l'entitat bancària que gestiona la pasarela de pagament, en cap cas Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) recull, tracta o cedeix aquesta informació.

Queden reservats tots els drets d'imatge i propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, gravació o reproducció a l'interior dels recintes excepte en el cas d'autorització expressa de l'Organització.

El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges preses dintre dels recintes per diferent mitjans per la seva posterior difusió informativa o promocional, i autoritza aquest ús.

Les imatges poden aparèixer a Internet raó per la qual la seva difusió pot ser no controlada.

Si a l'accés existeix vídeo vigilància, s'informarà l'usuari d'aquest fet. Les imatges dels assistents passaran a formar part d'un fitxer responsabilitat de l'Organitzador amb la finalitat de control d'accessos i seguretat de l'esdeveniment, així com per la resolució de qualsevol incidència. El client té dret a exercitar respecte al tractament de les seves dades l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos davant de l'Organitzador de l'esdeveniment.

Qualsevol imatge de vídeo gravada podrà ser utilitzada com a prova de conductes il·lícites o qualsevol dany que pugui provar-se, tant a persones com a béns.

Les dades serien automàticament facilitades a autoritats judicials o policials si fos necessari.

9. FULLS DE RECLAMACIÓ I ALTRES

Les persones interessades trobaran fulls de reclamació a la seva disposició en el lloc de celebració de l'espectacle. En cas de dubte o consulta, hi ha informació addicional disponible al lloc web oficial de l'Organitzador.

Respecte a la nostra venda, l'usuari pot sol·licitar fulls de reclamació al nostre domicili social.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i altres continguts d'aquesta web o plataforma, així com el seu disseny gràfic i codis font estan protegits pel dret de propietat intel·lectual.

11. ALTRES CONDICIONS

L'usuari accepta que la legislació aplicable és l'espanyola

12. PREU DE L'ENTRADA

El preu inclou l'IVA i les despeses de gestió.

13. FORMES DE PAGAMENT I SEGURETAT

El pagament es pot realitzar per mitjà de targeta de dèbit o crèdit (Visa, MasterCard, American Express i DinersClub). Les dades bancàries que l'usuari introdueixi a la passarel·la de pagament són utilitzats per l'entitat bancària corresponent, en cap cas Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) recull, tracta o cedeix aquesta informació.

Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligació, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents dintre del sector, amb l'objectiu de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions.

És possible consultar a les FAQ les mesures de seguretat adoptades al respecte.

14. UTILITZACIÓ DELS LLOCS WEB

L'usuari, és responsables de l'adequada custodia i confidencialitat dels identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.), i es compromet a no cedir el seu ús a tercers, sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir, a tal efecte, una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata als gestors dels llocs web en referència a qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos amb el fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.), quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per part de tercers no autoritzats.

15. MESURES DE SEGURETAT

Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) ha adoptat i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligació, de conformitat amb el que estableix la legislació vigent i els estàndards de qualitat existents en el sector, amb l'objectiu de garantir al màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions.

Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) fa servir el sistema TPV Virtual de Redsys, el més segur per la utilització de les targetes de crèdit a Internet, que garanteix que les dades de la targeta viatjaran encriptats i directament del comprador al banc intermediari. A més, no seran coneguts en cap moment per Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.).

A més, els servidors de Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) fan servir la tecnologia SSL (Security Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security), que són protocols de seguretat d'ús comú que estableixen un canal segur entre dos ordinadors connectats per mitjà d'internet. Tècnicament, el protocol SSL és un mètode transparent per establir una sessió segura que requereix una mínima intervenció per part de l'Usuari final. Per exemple, el navegador alerta a l'Usuari de la presència d'un certificat SSL quan es mostra un cadenat o quan la barra de direcció aparegui en verd quan es tracti d'un certificat EV SSL amb validació ampliada.

Això significa que qualsevol tipus d'informació, com les dades de la targeta d'usuari, del seu inici de sessió o qualsevol altra formulari que aparegui als llocs web, viatjarà per mitjà d'internet de forma segura sense que pugui ser rastrejada, copiada i desxifrada per algun usuari que no sigui el pertinent a la comunicació originalment establerta.

Es pot comprovar la seguretat de les nostres pàgines fent clic al cadenat al costat de la direcció d'aquesta pàgina, que garanteix la seguretat del servidor i l'ús d'un certificat amb el màxim grau d'encriptació (128 bits).

Els nostres servidors SSL estan certificats per GeoTrust.

16. ENLLAÇOS

Als llocs web, l'Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web amb els quals s'estableixin enllaços des dels llocs web. En conseqüència, Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) no asumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web amb la qual s'estableix un enllaç des dels llocs web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destí als nostres Llocs Web haurà de sol·licitar autorització.

17. JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.) i l'usuari es regiran pel disposat a la normativa vigent en relació a la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant, pels casos en els quals la normativa tingui previst la possibilitat a les parts de sotmetre's a un altre fur que els hi pugui correspondre, es sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

18. RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

APLICACIONES ÚNICAS S.L. tiene una política activa de resolución de conflictos, por lo que pone a su servicio la atención al cliente. Informamos que según el Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013 se ha facilitado por parte de la Comisión Europea una plataforma de resolución de litigios en línea que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr Esto no obstante, APLICACIONES ÚNICAS S.L. decidirá, en cada caso, si se adhiere o no a este sistema, ya que consideramos que los conflictos pueden y deben resolverse fuera de estos ámbitos, por lo que aconsejamos que previamente a cualquier reclamación utilicéis nuestro sistema de atención al cliente. Gracias por vuestra comprensión.

© Tots els drets protegits Redtkt (Aplicaciones Únicas S.L.)

Última versió de febrer de 2017.